Με βάση τους όρους του ασφαλιστηρίου δεν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη η οποία προέρχεται, προκαλείται
ή οφείλεται άμεσα ή έμμεσα:

Α. Σε πολεμικά γεγονότα, (πόλεμος, εξεγέρσεις, εμφύλιες διαμάχες, στρατιωτικές επιχειρήσεις),
χρήση πυρηνικών όπλων, μετάδοση ατομικής ενέργειας που προκαλείται τεχνητά και ιοντίζουσες
ακτινοβολίες.
Β. Σε συμμετοχή του ασφαλισμένου σε τρομοκρατικές πράξεις, παράνομες και εγκληματικές
ενέργειες., σε αγώνες ταχύτητας με μηχανικά μέσα.
Γ. Σε πτώση του ασφαλισμένου με αλεξίπτωτο, σε αυτόνομες καταδύσεις ερασιτεχνικές ή
επαγγελματικές, σε χρήση εκρηκτικών υλών.
Δ. Σε συμμετοχή του ασφαλισμένου σε πτήσεις με οποιοδήποτε αεροσκάφος, με οποιαδήποτε
ιδιότητα καθώς και με αιωρόπτερα ή αερόστατα.

Διευκρινίζεται ότι καλύπτεται ο κίνδυνος θανάτου του ασφαλισμένου όταν αυτός επιβαίνει σαν επιβάτης
αεροσκαφών αεροπορικών εταιριών που λειτουργούν νόμιμα και εκτελούν τακτικές γραμμές εναερίων
συγκοινωνιών ή γραμμές charters.