Εξαιρέσεις Διαγνωστικών Εξετάσεων Full

Με βάση το ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν καλύπτονται τα έξοδα διαγνωστικών εξετάσεων που έχουν σχέση µε τις παρακάτω περιπτώσεις και τις τυχόν επιπλοκές τους :

1.Παραπεµπτικά διαγνωστικών εξετάσεων τα οποία σχετίζονται µε προληπτικό έλεγχο, εκτός της περίπτωσης που ρητώς αναφέρεται στο Άρθρο 2, παράγραφος 2 της παρούσας Υποενότητας.

Άρθρο 2, παράγραφος 2

Η ασφαλιστική εταιρία, τριάντα (30) ηµέρες µετά την ηµεροµηνία έναρξης ασφάλισης που αναγράφεται στην Πρώτη Σελίδα του ασφαλιστηρίου ή από την ηµεροµηνία επαναφοράς του, παρέχει σε όλους τους Ασφαλισµένους έναν προληπτικό έλεγχο υγείας (check up), µια φορά κατά τη διάρκεια κάθε ασφαλιστικού έτους και εφόσον δεν έχει καλυφθεί τυχόν ετήσιος προγεννητικός έλεγχος, εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά στον Πίνακα Καλύψεων και Παροχών. Η ασφαλιστική εταιρία καλύπτει το κόστος του προληπτικού ελέγχου υγείας (check up) απευθείας στο Συµβεβληµένο Διαγνωστικό Κέντρο, χωρίς να απαιτείται η καταβολή οιουδήποτε ποσού από τον Ασφαλισµένο. Ο προληπτικός έλεγχος (check up), ανά φύλο περιλαµβάνει τις εξετάσεις που αναγράφονται στον Πίνακα Καλύψεων και Παροχών, καθώς και στο έντυπο «Γνωρίστε το Πρόγραµµα Ασφάλισης Υγείας σας Full». Οι εξετάσεις του προληπτικού ελέγχου διενεργούνται όλες µαζί.

2.Παθήσεις της ψυχικής υγείας, διανοητικές αναπηρίες συµπεριλαµβανοµένων οποιωνδήποτε νευρώσεων ή ψυχοσωµατικών εκδηλώσεών τους.

3.Αλκοολική ηπατοπάθεια, εκούσια λήψη φαρµάκων χωρίς συνταγή ιατρού, χρήση ναρκωτικών και       παραισθησιογόνων ουσιών.

4.Έλεγχο προγενέστερης σωµατικής βλάβης ή ασθένειας ή οποιαδήποτε βλάβη του οργανισµού και οι τυχόν     επιπλοκές τους οι οποίες αν και  ήταν γνωστές, δεν δηλώθηκαν στην αίτηση ασφάλισης, καθώς και για έλεγχο      εκ γενετής ανωµαλιών και παθήσεων.

5.Διερεύνηση για τη στειρότητα ή γονιµότητα, την κύηση και τον τοκετό.

6.Διερεύνηση για την αντιµετώπιση της παχυσαρκίας και τις επιπλοκές της.

7.Δόντια, φατνία και ούλα.

8.Σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS), καθώς και τις επιπλοκές του.

9.Εξετάσεις ελέγχου αλλεργιών (αλλεργικά tests) µοριακής διάγνωσης και κυτταρογενετικής.

10.Οι αµοιβές ιατρών για θεραπείες, πράξεις, καθώς και για παραποµπή προς διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων.

11.Τα φάρµακα που χρησιµοποιούνται για τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων.

12.Τα έξοδα εξωνοσοκοµειακών διαγνωστικών εξετάσεων που πραγµατοποιούνται σε µη Συµβεβληµένα        µε την Εταιρία Διαγνωστικά Κέντρα.

13.Διαγνωστικές Εξετάσεις που διενεργούνται αποκλειστικά και µόνο σε Νοσοκοµειακό περιβάλλον.