Με βάση τους όρους του ασφαλιστηρίου προγράμματος Full δεν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη και ρητώς εξαιρούνται περιπτώσεις νοσηλείας ή οιαδήποτε έξοδα διενεργούνται ακόµα και στα πλαίσια καλυπτόµενης νοσηλείας, καθώς και κάθε άλλης παροχής που οφείλονται ή έχουν σχέση µε τις παρακάτω περιπτώσεις και τις τυχόν επιπλοκές τους:

 1. Απόπειρα αυτοκτονίας, αυτοτραυµατισµό και τις επιπλοκές τους, ανεξάρτητα από τη διανοητική κατάσταση του Ασφαλισµένου. Παθήσεις της ψυχικής υγείας, διανοητικές αναπηρίες συµπεριλαµβανοµένων οποιωνδήποτε νευρώσεων ή ψυχοσωµατικών εκδηλώσεών τους.
 2. Αλκοολική ηπατοπάθεια και µέθη οδηγού όπως αυτή προσδιορίζεται από την ισχύουσα νοµοθεσία. Εκούσια λήψη φαρµάκων χωρίς συνταγή ιατρού, χρήση ναρκωτικών και παραισθησιογόνων ουσιών.
 3. Πολεµικά γεγονότα, επίδραση πυρηνικής ενέργειας, ιοντίζουσες ακτινοβολίες, βιολογικά «όπλα», ή χηµική µόλυνση.
 4. Συµµετοχή του Ασφαλισµένου: 4.1.  Σε στρατιωτικά γυµνάσια των Ενόπλων Δυνάµεων οποιασδήποτε Χώρας ή Οργανισµού. 4.2.  Σε παράνοµες ή εγκληµατικές δραστηριότητες καθώς και συµµετοχή σε ταραχές, επανάσταση, στρατιωτική στάση και σε κάθε µορφής τροµοκρατική ενέργεια. 4.3. Σε αγώνες (επαγγελµατικούς ή ερασιτεχνικούς) ή συναγωνισµούς ή στοιχήµατα ταχύτητας µε οποιοδήποτε µηχανοκίνητο µέσο, σε προπονήσεις ή αγώνες πυγµαχίας ή πάλης ή πολεµικών τεχνών, καθώς επίσης και σε ειδικές δραστηριότητες, όπως ενδεικτικά, καταδύσεις, αναρριχήσεις, αλεξιπτωτισµό, αιωροπτερισµό, ανεµοπτερισµό, πτήση µε αερόστατο, εκτός των περιπτώσεων που έχουν απαντηθεί θετικά σε σχετικά ερωτήµατα της αίτησης ασφάλισης και η ασφάλιση έχει γίνει αποδεκτή. 
 5. Προγενέστερη σωµατική βλάβη ή ασθένεια ή οποιαδήποτε βλάβη του οργανισµού και οι τυχόν επιπλοκές τους οι οποίες αν και ήταν γνωστές, δεν δηλώθηκαν στην αίτηση ασφάλισης.
 6. Νοσηλεία για διάγνωση, θεραπεία και  χειρουργική επέµβαση για αποκατάσταση στειρότητας ή γονιµότητας ή για αλλαγή φύλου.
 7. Γενικές ερευνητικές γυναικολογικές επεµβάσεις λαπαροσκοπικές ή µη εφόσον µε την προσκόµιση των απαραίτητων δικαιολογητικών δεν αποδείχτηκε ασθένεια.
 8. Διαγνωστικές εξετάσεις και ιατρικές πράξεις που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας και δεν έχουν άµεση σχέση µε την αιτία για την οποία έγινε αυτή.
 9. Γενικές ιατρικές εξετάσεις (check-up) και κάθε µορφής προληπτική θεραπεία συµπεριλαµβανοµένων εµβολιασµών, ανοσοποίησης και αλλεργικών τεστ. Όλων των ειδών οι εναλλακτικές, πειραµατικές, µη εγκεκριµένες από επίσηµο φορέα ή αναπόδεικτες ως προς την αποτελεσµατικότητά τους, θεραπείες και φαρµακευτικές αγωγές που δεν είναι ιατρικά αποδεκτές, εκτός αν έχει δοθεί προέγκριση από την Εταιρία.
 10. Πάσης φύσεως θεραπείες ή χειρουργικές επεµβάσεις για την αντιµετώπιση της παχυσαρκίας και τις επιπλοκές τους.
 11. Οδοντιατρική ή χειρουργική θεραπεία στα δόντια, φατνία και ούλα ακόµα και αν προέρχεται από ατύχηµα, εκτός των περιπτώσεων που ορίζονται στην Υποενότητα Γ1, Άρθρο 5, παράγραφος 3.

Υποενότητα Γ1, Άρθρο 5, παράγραφος 3.

Από την έναρξη ισχύος της Κάλυψης ή της επαναφοράς, οδοντιατρική ή χειρουργική θεραπεία για κατάγµατα γνάθου συνεπεία ατυχήµατος και για κακοήθεις εξεργασίες γνάθου, υπό την προϋπόθεση ότι και οι δυο περιπτώσεις (ατύχηµα και κακοήθης εξεργασία) έχουν αναγνωριστεί και καλυφθεί από την Εταιρία µε βάση τους όρους της ασφάλισης.

 1. Θεραπεία ή εγχείρηση για την διόρθωση διαθλαστικών ανωµαλιών των οφθαλµών.
 2. Σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS), καθώς και τις επιπλοκές του.
 3. Επεµβάσεις αισθητικής, πλαστικής χειρουργικής, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στην Υποενότητα Γ1, Άρθρο 5, παράγραφος 1.

Υποενότητα Γ1, Άρθρο 5, παράγραφος 1.

Από την έναρξη ισχύος της Κάλυψης ή της επαναφοράς, επεµβάσεις που πραγµατοποιούνται από πλαστικούς χειρουργούς για κλασική αποκατάσταση, µε διατατήρες, ενθέµατα και δερµατικούς κρηµνούς και είναι απαραίτητες για την αποκατάσταση συνεπειών ατυχήµατος ή καρκίνο µαστού ή δέρµατος που έγιναν κατά τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου συµβολαίου και καλύπτονται από αυτό. Ειδικά ορίζεται ότι οι ανωτέρω επεµβάσεις για την αποκατάσταση βλαβών οφειλοµένων σε καρκίνο του µαστού ή του δέρµατος, καλύπτονται υπό τη ρητή επιφύλαξη όσων αναφέρονται στο προηγούµενο άρθρο σχετικά µε τις περιόδους αναµονής. Επίσης, σε περιπτώσεις επέµβασης καλυπτόµενης µε βάση τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου, θα παρέχεται κάλυψη ακόµα και στην περίπτωση που θα διενεργηθεί από πλαστικό χειρούργο, µε την προϋπόθεση ότι το περιστατικό έχει ελεγχθεί από ιατρό της Εταιρίας και έχει δοθεί σχετική προέγκριση. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η αµοιβή του πλαστικού χειρουργού θα είναι ίση µε την αµοιβή του γενικού χειρουργού που θα προκύπτει από την κατηγοριοποίηση  των χειρουργικών επεµβάσεων, ανάλογα µε τo είδος και τον βαθµό βαρύτητάς τους, όπως αυτές περιγράφονται στον Πίνακα Χειρουργικών Επεµβάσεων του παρόντος Ασφαλιστηρίου συµβολαίου.

 1. Κύηση και τοκετό. Εξαιρούνται η εξωµήτριος κύηση καθώς και οι επιπλοκές κύησης και η ιατρικά επιβεβληµένη διακοπή κύησης, όπως αυτές ορίζονται στο Άρθρο 4, παράγραφος 1.4. και 3.10. αντίστοιχα, της Υποενότητας Γ1.

Άρθρο 4, παράγραφος 1.4. και 3.10. αντίστοιχα, της Υποενότητας Γ1.

 • Ορώδης κύστης και κύστης ωχρού σωµατίου ωοθηκών και η εξωµήτριος κύηση (καλύπτονται μετά από 6 μήνες από την έναρξη)
 • Οι επιπλοκές της κύησης, καθώς και η διακοπή της κύησης που επιβάλλεται ιατρικά και οφείλεται αποκλειστικά σε χρωµοσωµικές ή ανατοµικές ανωµαλίες που αποδεικνύονται µε αποτελέσµατα σχετικού εργαστηριακού ελέγχου (καλύπτονται μετά 2 έτη από την έναρξη).
 1. Κυστική ίνωση, πολυκυστική νόσο, οικογενή πολυποδίαση και οικογενή πολυποδιασικά σύνδροµα. Έλεγχος και θεραπείες γονιδίων, ενζύµων, αµινοξέων, καθώς και κυτταροθεραπείες εκτός των περιπτώσεων που ορίζονται στην Υποενότητα Γ1, Άρθρο 4, παράγραφος 1.5.

Υποενότητα Γ1, Άρθρο 4, παράγραφος 1.5.

Μεταµοσχεύσεις αιµοποιητικών κυττάρων σε αιµατολογικές κακοήθειες (καλύπτονται μετά από 6 μήνες από την έναρξη )

 1. Έξοδα αγοράς και τοποθέτησης τεχνητών προσθετικών τµηµάτων του σώµατος, διορθωτικών συσκευών και υποβοηθητικών της λειτουργίας αυτών µηχανηµάτων, εκτός αυτών των περιπτώσεων που ορίζονται στην Υποενότητα Γ1,  Άρθρο 2, παράγραφος 7.

Υποενότητα Γ1,  Άρθρο 2, παράγραφος 7.

Aγορά και τοποθέτηση αποκλειστικά και µόνο των παρακάτω προσθετικών υλικών: Mοσχεύµατος κερατοειδούς χιτώνα, Μοσχεύµατος ενδοφακού για καταρράκτη, Μοσχεύµατος αρτηριών, Βαλβίδας καρδιάς, Βηµατοδότου, Απινιδιστή, Stent, Υλικών οστεοσύνθεσης, Μοσχεύµατος – εµφυτεύµατος για ολικές αρθροπλαστικές, Μοσχεύµατος για την αποκατάσταση συνδέσµων.

 1. Έξοδα και δαπάνες για την αφαίρεση και µεταφορά οργάνων για µεταµόσχευση, τα έξοδα δότη που αφορούν την αφαίρεση οργάνων, τµήµατα οργάνων ή/και ιστών καθώς και της προετοιµασίας, επεξεργασίας, αποθήκευσης και µεταφοράς αυτών.
 2. Τέλος, ρητά ορίζεται ότι δεν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος δεν είναι µόνιµος κάτοικος Ελλάδος σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο παρόν Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο, Ενότητα Α, Ορισµοί.

Μόνιµος κάτοικος Ελλάδας: Ο Ασφαλισµένος (κυρίως ασφαλισµένος ή εξαρτώµενο πρόσωπο) στα πλαίσια του παρόντος, εφόσον διαµένει µόνιµα στην Ελλάδα και δεν βρίσκεται στο εξωτερικό για περισσότερο από έξι (6) συνεχόµενους µήνες. Σε κάθε περίπτωση έλληνες φοιτητές που διαµένουν προσωρινά στο εξωτερικό, µέλη του ελληνικού διπλωµατικού σώµατος και ναυτικοί θεωρούνται µόνιµοι κάτοικοι Ελλάδας, εφόσον την έχουν δηλώσει ως µόνιµο τόπο κατοικίας τους.