Η Κάλυψη των Διαγνωστικών – Εξωνοσοκοµειακών Εξετάσεων, ισχύει:

• Μετά την πάροδο τριάντα (30) τουλάχιστον ηµερών από την ηµεροµηνία έναρξης ασφάλισης που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του  ασφαλιστηρίου ή από την ηµεροµηνία επαναφοράς του, για τη διενέργεια εξωνοσοκοµειακών διαγνωστικών εξετάσεων που οφείλονται σε ασθένεια που δεν ήταν γνωστή στον Ασφαλισµένο κατά την έναρξη ισχύος του ή σε Ατύχηµα που συνέβη µετά την ηµεροµηνία έναρξης αυτού.

• Μετά την πάροδο τριάντα (30) τουλάχιστον ηµερών από οποιαδήποτε από τις παραπάνω ηµεροµηνίες, για τη διενέργεια προληπτικού ελέγχου (check up).

• Σε περίπτωση ανανέωσης της ασφάλισης, µετά το πρώτο (1) ασφαλιστικό έτος για τη διενέργεια προγεννητικού ελέγχου.

• Σε περίπτωση ανανέωσης του παρόντος ασφαλιστηρίου συµβολαίου οι προαναφερόµενες καλύψεις παρέχονται άµεσα από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του κάθε ανανεωτηρίου συµβολαίου.