Χρονικές Αναμονές Διαγνωστικών Εξετάσεων Full

Η Κάλυψη των Διαγνωστικών - Εξωνοσοκοµειακών Εξετάσεων, ισχύει: • Μετά την πάροδο τριάντα (30) τουλάχιστον ηµερών από την ηµεροµηνία έναρξης ασφάλισης που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του  ασφαλιστηρίου ή από την ηµεροµηνία επαναφοράς του, για τη διενέργεια εξωνοσοκοµειακών διαγνωστικών εξετάσεων που οφείλονται σε ασθένεια που δεν ήταν γνωστή στον Ασφαλισµένο κατά την έναρξη ισχύος του [...]

Χρονικές Αναμονές Νοσοκομειακού Προγράμματος Full

1.Μετά τους πρώτους έξι (6) µήνες καλύπτονται: 1.1. Κακοήθη νοσήµατα 1.2. Στεφανιαία νόσος, ανευρύσµατα εγκεφάλου 1.3. Παθήσεις παραρρίνιων κόλπων, πολυπόδων λάρυγγος και ρινός 1.4. Ορώδης κύστης και κύστης ωχρού σωµατίου ωοθηκών και η εξωµήτριος κύηση 1.5. Μεταµοσχεύσεις αιµοποιητικών κυττάρων σε αιµατολογικές κακοήθειες   Σε περίπτωση ανανέωσης της ασφάλισης µετά το πρώτο (1) ασφαλιστικό έτος καλύπτονται: [...]

Go to Top