Ορίζεται ως η οξεία νέκρωση μέρους του καρδιακού μυός (μυοκαρδίου), οφειλόμενη σε ανεπαρκή αιμάτωση.