Να αναφερθεί το όνομα της πάθησης και πότε έγινε η διάγνωση.  Αν χρειάστηκε νοσηλεία και πότε.

Αν χρειάστηκε μετάγγιση αίματος. Σε περίπτωση μετάγγισης πόσο συχνά χρειάζονται. Επίσης, αν χρειάζονται νοσηλείες πόσο συχνά
πραγματοποιούνται.

Να αποσταλεί το ενημερωτικό του νοσοκομείο (εξιτήριο).
Αν ο υποψήφιος λαμβάνει θεραπεία να αναγραφούν το ή τα ονόματα των φαρμάκων με την εμπορική ονομασία ή δραστική ουσία.
Σε περίπτωση αναιμίας να αναγραφεί αν έγινε έλεγχος της αιτίας της αναιμίας και πια ήταν η διάγνωση. Αν έχει γίνει μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων να αναγραφεί πότε.

Να αποσταλούν τα αποτελέσματα των τελευταίων εξετάσεων που
έγιναν στα πλαίσια παρακολούθησης της πάθησης.