Ορίζεται ως η νέκρωση του εγκεφαλικού ιστού συνεπεία ανεπαρκούς αιμάτωσης ή αιμορραγίας των αγγείων του εγκεφάλου που οδηγεί σε μόνιμο και μη αναστρέψιμο νευρολογικό έλλειμα, η οποία θα έχει διαρκέσει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών.