Θα πρέπει να αναφερθεί το όνομα της πάθησης και αν η πάθηση είναι χρόνια ή όχι.  Χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση; Συστήθηκε χειρουργική επέμβαση και δεν έγινε;  Πότε ήταν η τελευταία φορά που παρουσιάστηκαν συμπτώματα.
Να αναφερθεί η χρονική διάρκεια των συμπτωμάτων και ποια είναι η σημερινή
κατάσταση.
Σε περίπτωση νοσηλείας να αποσταλεί το ενημερωτικό σημείωμα του νοσοκομείου
(εξιτήριο), όπως και οι πιο πρόσφατες εξετάσεις που έγιναν στα πλαίσια της
παρακολούθησης της νόσου.
Να αποσταλεί το τελευταίο ακοόγραμμα στα πλαίσια παρακολούθησης της νόσου