Θα χρειαστεί να γνωστοποιηθεί ο χρόνος έναρξης της νόσου και η συχνότητα των κρίσεων το μήνα. Αν έχει πραγματοποιηθεί νοσηλεία θα πρέπει να αποσταλεί το ενημερωτικό του νοσοκομείου (εξιτήριο). Να αναφερθεί αν η φαρμακευτική αγωγή
είναι συνεχής ή περιοδική και να αναγραφεί το ή τα ονόματα των φαρμάκων με την εμπορική ονομασία ή δραστική ουσία.
Θα πρέπει επίσης να αποσταλεί η τελευταία σπιρομέτρηση και να αναφερθεί αν τον τελευταίο χρόνο ο υποψήφιος προς ασφάλιση έχει
λάβει άδεια ανικανότητας για εργασία καθώς και ο αριθμός των ημερών.