Να αναφερθεί το όνομα της πάθησης.
Να αποσταλεί η τελευταία απεικονιστική μέθοδος και το τεστ ΠΑΠ.
Αν έγινε χειρουργική επέμβαση ή όχι.
Σε περίπτωση επέμβασης να αποσταλεί η ιστολογική εξέταση.
Σε περίπτωση κακοήθειας να αναφερθεί αν ακολούθησε χημειοθεραπεία ή/και
ακτινοβολία και πότε.
Αν λαμβάνει κάποια φαρμακευτική αγωγή να μας αναφερθεί το όνομα αυτής.
Σε όλες τις κακοήθειες γίνεται παρακολούθηση της πορείας της νόσου. Να
αποσταλούν οι τελευταίες εξετάσεις που έγιναν (αίματος, απεικονιστικές, καρκινικοί
δείκτες κ.λπ.) στα πλαίσια της τακτικής παρακολούθησης (follow-up).