Να αναφερθεί η συχνότητα και η διάρκεια των κρίσεων. Αν λαμβάνεται φαρμακευτική αγωγή να αναφέρεται το ή τα ονόματα των φαρμάκων με την εμπορική ονομασία ή δραστική ουσία. Να αποσταλεί η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου που
έγινε στα πλαίσια του ελέγχου.