Με συμβόλαια ασφάλισης ζωής μπορούν να ασφαλιστούν άτομα έως 65 ετών.