Θα πρέπει να αναφερθεί η άρθρωση που πάσχει. Το όνομα της πάθησης και ο χρόνος διάγνωσης. Να αποσταλούν οι εξετάσεις που
έγιναν. Αν έγινε χειρουργική επέμβαση να αναφερθεί το είδος της επέμβασης και χρόνος που έγινε. Να αναφερθεί ποια είναι η σημερινή κατάσταση της πάσχουσας άρθρωσης. Να αποσταλεί απεικονιστικός έλεγχος με τα υλικά που έχουν τοποθετηθεί μετά το χειρουργείο.