Αν υπάρχουν βλάβες των αγγείων θα πρέπει να αναφερθεί το όνομα της πάθησης, πότε έγινε η διάγνωση καθώς και αν
έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος για ανεύρεση της αιτίας. Αν ναι, θα πρέπει να αποσταλούν τα αποτελέσματα
των εξετάσεων.
Χρειάστηκε νοσηλεία ή κάποια θεραπευτική παρέμβαση; Αν ναι; θα πρέπει να αποσταλεί το
ενημερωτικό σημείωμα του νοσοκομείου (εξιτήριο).
Αν λαμβάνεται σήμερα θεραπεία θα πρέπει να αναφερθούν τα ονόματα των
φαρμάκων με την εμπορική ονομασία ή τη δραστική ουσία.
Θα πρέπει να αποσταλούν επίσης οι τελευταίες εξετάσεις που έχουν γίνει στα πλαίσια Check-up ή για
την παρακολούθηση της πάθησης (π.χ. Triplex αρτηριών ή/και φλεβών, αγγειογραφία).