Να αναφερθεί το όνομα της πάθησης.
Να αποσταλεί η μαστογραφία ή/και το υπερηχογράφημα.

Σε περίπτωση επέμβασης να αποσταλεί η ιστολογική εξέταση.
Σε περίπτωση κακοήθειας να αναφερθεί αν ακολούθησε χημειοθεραπεία ή/και
ακτινοβολία και πότε.
Αν η υποψήφια λαμβάνει κάποια φαρμακευτική αγωγή να αναφερθεί το όνομα
αυτής.
Σε όλες τις κακοήθειες γίνεται παρακολούθηση της πορείας της νόσου. Να
αποσταλούν οι τελευταίες εξετάσεις που έγιναν (αίματος, απεικονιστικές, καρκινικοί
δείκτες κ.λπ.) στα πλαίσια της τακτικής παρακολούθησης (follow-up).