Θα πρέπει να αναφερθεί το όνομα της πάθησης και αν η πάθηση είναι χρόνια ή όχι. Χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση; Συστήθηκε χειρουργική επέμβαση και δεν έγινε;
Πότε ήταν η τελευταία φορά που παρουσιάστηκαν συμπτώματα.
Να αναφερθεί η χρονική διάρκεια των συμπτωμάτων και ποια είναι η σημερινή
κατάσταση.
Σε περίπτωση νοσηλείας να αποσταλεί το ενημερωτικό σημείωμα του νοσοκομείου
(εξιτήριο), όπως και οι πιο πρόσφατες εξετάσεις που έγιναν στα πλαίσια της
παρακολούθησης της νόσου.