Ορίζεται ως η ολική και μη αναστρέψιμη απώλεια κινητικής λειτουργίας συνολικά τουλάχιστον δυο άκρων του σώματος, συνεπεία ασθένειας του νωτιαίου μυελού η οποία θα έχει διαρκέσει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Ως άκρο του σώματος στην προκειμένη περίπτωση ορίζεται ολόκληρο το άνω άκρο (από την άρθρωση του ώμου και κάτω, εξαιρουμένης της άρθρωσης) ή ολόκληρο το κάτω άκρο (από την άρθρωση του ισχίου και κάτω, εξαιρουμένης της άρθρωσης).  Η παράλυση άκρων καλύπτεται ακόμα και αν προέλθει από ατύχημα.