Θα πρέπει να αναφερθεί το όνομα της πάθησης και πότε έγινε η διάγνωση. Αν έχει πραγματοποιηθεί νοσηλεία θα να
αποσταλεί το ενημερωτικό του νοσοκομείου (εξιτήριο). Να αναφερθεί επίσης αν υπάρχουν
ακόμη συμπτώματα ή η νόσος έχει υποχωρήσει πλήρως. Αν λαμβάνεται  φαρμακευτική αγωγή να αναγραφούν το ή τα λαμβανόμενα φάρμακα και να αποσταλεί η τελευταία γαστροσκόπηση ή κολονοσκόπηση ή άλλες εξετάσεις που
έχουν διενεργηθεί στα πλαίσια διάγνωσης ή παρακολούθησης της πάθησης.

Σε περίπτωση ηπατικής πάθησης εκτός των ανωτέρω πληροφοριών είναι απαραίτητο να αποσταλεί ο πλήρης έλεγχος που έχει γίνει (π.χ. δείκτες ηπατίτιδας) καθώς και το αποτέλεσμα της βιοψίας ήπατος εφ’ όσον έχει γίνει. Απαραίτητες οι πλέον πρόσφατες εξετάσεις που έγιναν στα πλαίσια παρακολούθησης της πάθησης.

Σε όγκους θα πρέπει να αναφερθεί η ημερομηνία αφαίρεσης του όγκου και αν ήταν καλοήθης
ή κακοήθης. Να αποσταλεί επίσης η ιστολογική εξέταση.
Αν ήταν κακοήθης, θα πρέπει να αναφερθεί η θεραπεία που έλαβε χώρα και το πότε ολοκληρώθηκε. Επίσης σε
περίπτωση κακοήθειας, αν λαμβάνεται φαρμακευτική αγωγή να αναγραφεί το ή τα ονόματα των φαρμάκων με την εμπορική ονομασία ή τη δραστική τους ουσία.
Να αποσταλεί επίσης ο τελευταίος έλεγχος.