Οι αμοιβές χειρουργών και αναισθησιολόγων ορίζονται εντός του προγράμματος και κατηγοριοποιούνται βάση της σοβαρότητας του χειρουργίου. Στα συμβεβλημένα νοσοκομεία οι αμοιβές ορίζονται βάση σύμβασης και υπερκαλύπτονται από το νοσοκομειακό πρόγραμμα. Για κάλυψη στην Αμερική τα όρια διπλασιάζονται.