Η Σοβαρή Ασθένεια να έχει συμβεί μετά την έναρξη ισχύος του συμβολαίου ήτοι μετά
την πάροδο τριών (3) τουλάχιστον μηνών από την ημερομηνία έναρξής του ή της
επαναφοράς της σε ισχύ.

O Ασφαλισμένος να βρίσκεται στη ζωή κατά τον χρόνο της καταβολής.
Να έχουν προσκομιστεί στην Εταιρία όλα τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία.
Να έχει εξοφληθεί το οφειλόμενο ασφάλιστρο.