Ανάλογα με τη ηλικία του ασφαλισμένου και το όριο κάλυψης που επιθυμεί τότε μπορεί να προβλέπεται :

NON MEDICAL ιατρικός έλεγχος – Μόνο συμπλήρωση ερωτηματολογίου υγείας

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ B

Συμπλήρωση ερωτηματολογίου υγείας & Απλή παθολογική , Η.Κ.Γ ηρεμίας, Γενική ούρων

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ Γ
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου υγείας & ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ Β, Γενική Αίματος (με MCV,MCH) TKE, Σάκχαρο αίματος,
Ουρία, Κρεατινίνη, Χοληστερίνη, HDL, LDL, Τριγλυκερίδια, SGOT, SGPT, γ-GT, ουρικό οξύ

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ Δ
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου υγείας & ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ Γ + Δοκιμασία κοπώσεως

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ Ε
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου υγείας & ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ Δ + Triplex καρδιάς + Υπερηχογράφημα κοιλίας +
Αλκαλική Φωσφατάση + Ουρικό Οξύ + HBV test (HBsAg), + Anti HCV