Μετά την επέλευση του ασφαλισμένου κινδύνου(Θάνατος)

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των ασφαλίστρων

Κατά την ημερομηνία εξαγοράς. Σημειώνεται ότι για τα προγράμματα πρόσκαιρης ασφάλισης
θανάτου δεν υφίσταται η εξαγορά.

Ειδικά για τα προγράμματα πρόσκαιρης ασφάλισης θανάτου η ημερομηνία λήξης ισχύος
αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.