Παύση ισχύς έχουμε στις εξής περιπτώσεις :

  • Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου.
  • Στην επέτειο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου την πλησιέστερη προς την εξηκοστή πέμπτη
    (65) επέτειο της γέννησης του ασφαλισμένου.
  • Με την καταβολή ολόκληρου του ασφαλισμένου κεφαλαίου που αναγράφεται στον πίνακα
    καλύψεων και παροχών του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.