Η κάλυψη ενεργοποιείται :

  • Επί κακοήθειας έτερου µαστού και εργαστηριακά αποδεδειγµένης µετάλλαξης
    των γονιδίων BRCA1 και BRCA2.
  • Επί κακοήθειας έτερου µαστού µε αποδεδειγµένο παθολογοανατοµικό αποτέλεσµα λοβιακού
    καρκινώµατος insitu.
  • Επί κακοήθειας έτερου µαστού και ισχυρού οικογενειακού ιστορικού (όπως µητέρα, αδελφή ή/και
    θυγατέρα µε αµφοτερόπλευρο καρκίνο µαστών ή καρκίνο ωοθηκών πριν την ηλικία των 50 ετών).

Περιλαμβάνεται και η κάλυψη πλαστικού χειρουργού.