Σε περίπτωση νοσηλείας λόγω ατυχήματος σε συμβεβλημένο νοσοκομείο η κάλυψη γίνεται απευθείας με εγγυητική επιστολή. Σε περίπτωση νοσηλείας σε μη συμβεβλημένο νοσοκομείο η αποζημίωση δίδεται απολογιστικά με τη προσκόμιση εισιτηρίου – εξητιρίου και των πρωτότυπων αποδείξεων εξόδων και παροχής υπηρεσιών.  Για τη κάλυψη περαιτέρω εξόδων συνέπεια ατυχήματος όπως φυσικοθεραπείες, φάρμακα, απεικονιστικές εξετάσεις κ.α επίσης η αποζημίωση δίδεται απολογιστικά.