Σε περίπτωση επέμβασης δίχως νοσηλεία (ΟDC) η κάλυψη παρέχεται κατά 100% στα προγράμματα με μηδενική συμμετοχή, ενώ σε προγράμματα που προβλέπεται συμμετοχή παρέχεται μείωση της τάξης του 50%, μείον τη συμμετοχή του δημόσιου φορέα.