Ο προγεννητικός έλεγχος περιλαμβάνει :

 • VDRL
 • HBsAG
 • ANTI-HCV
 • HIV(I,II)
 • Αντισώματα Κυτταρομεγαλοϊού (IgG, IgM)
 • Αντισώματα Ερυθράς (IgG, IgM)
 • Αντισώματα Τοξοπλάσματος ((IgG, IgM)
 • Γενική Αίματος
 • Ομάδα Αίματος
 • RHESUS
 • Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης
 • Γενική Ούρων