Τα προγράμματα διαγνωστικών εξετάσεων κατηγοριοποιούνται σε 2 κατηγορίες με βάση τη συμμετοχής τους. Στη πρώτη κατηγορία η συμμετοχή ειναι μηδενική, ενώ στη δέυτερη προβλέπεται συμμετοχή του ασφαλισμένου 10%. Πρέπει ωστόσο να σημειώσουμε οτι με παραμπεπτικό του ΕΦΚΑ η συμμετοχή του 10% μηδενίζεται.