Ορίζεται ως η τελικού σταδίου χρόνια ανεπάρκεια της νεφρικής λειτουργίας, που οδηγεί σε τακτική αιμοκάθαρση.